Головна » Про iнститут » Правила прийому

Правила прийому

Правила прийому до Міжгалузевого інституту післядипломної освіти Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут ” у 2016 році

Правила прийому (скачати)   

Провадження освітньої діяльності у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ №636487 від 17 червня 2015 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та Правил прийому до Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" у 2016 році.

1. Загальні положення

1.1. Структурний підрозділ Національного технічного університет “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”) – Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (МІПО НТУ "ХПІ") оголошує прийом на перепідготовку спеціалістів за спеціальностями, спеціалізаціями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

1.2. До МІПО НТУ “ХПІ” приймаються громадяни України, які проживають на території України, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень чи ступінь та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3. Прийом до МІПО НТУ “ХПІ” здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1.        На перепідготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в МІПО НТУ "ХПІ" приймаються особи з вищою освітою (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра) будь-якого напряму та спеціальності.

2.2.        Особи з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр приймаються на навчання тільки за умови їх навчання за програмою спеціаліста або магістра у іншому вищому навчальному закладі. 

3. Фінансування перепідготовки спеціалістів

3.1. Фінансування перепідготовки спеціалістів в МІПО НТУ “ХПІ” здійснюється:

– за ваучерами;

– за кошти фізичних та юридичних осіб.

4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Приймальна комісія НТУ “ХПІ” працює цілорічно за графіком: з 900 до 1700, крім суботи та неділі. Графік роботи приймальної комісії у період прийому документів та проведення конкурсного відбору буде оприлюднений на офіційному сайті МІПО НТУ "ХПІ" та інформаційних стендах.

4.2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2016 року

15 вересня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

12 вересня 2016 року

15 жовтня 2016 року

Терміни зарахування вступників

15 вересня 2016 р.

31 жовтня

2016 р.

5. Порядок прийому заяв і документів для вступу до МІПО НТУ “ХПІ”

5.1. Вступники заяви тільки в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії МІПО НТУ "ХПІ". Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано університетом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до МІПО НТУ “ХПІ”.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

довідку вищого навчального закладу про здачу вступного іспиту з іноземної мови із зазначенням оцінки (за наявності).

5.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією МІПО НТУ “ХПІ” або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.6. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

5.7. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до МІПО НТУ “ХПІ” протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті МІПО НТУ “ХПІ”.

5.8. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом, першочергового зарахування фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.9. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за  № 614/ 27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється університетом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Вступ на перепідготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста денної та заочної форми навчання відбувається за конкурсом.

Конкурсний бал для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” визначається наступним чином:

де      Б – конкурсний бал;

Д і – оцінка з виписки до диплому магістра, спеціаліста або бакалавра;

Р – оцінка з захисту дипломної роботи (проекту);

М – оцінка вступного іспиту з іноземної мови;

n – кількість оцінок у виписці до диплому.

Округлення конкурсного балу здійснюється з точністю до сотих за правилами округлення.

Для проведення випробувань з іноземної мови в НТУ “ХПІ” створюються відповідні атестаційні комісії. Організація проведення випробувань з іноземної мови в НТУ “ХПІ” покладається на Центр незалежного тестування НТУ “ХПІ” – структурного підрозділу університету.

Особи, які на випробуваннях з іноземної мови отримали незадовільні оцінки до участі в конкурсі для вступу на навчання за обраним ступенем чи освітньо-кваліфікаційним рівнем не допускаються.

У разі виникнення напівпровідного балу першочерговість на зарахування визначається за більшою сумою балів з дисциплін професійного спрямування.

6.2. Апеляції на результати вступних випробувань в МІПО НТУ “ХПІ” для окремого контингенту абітурієнтів повинні подаватись не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів випробувань. Апеляції розглядають відповідні апеляційні комісіії, склад яких затверджується наказом ректора НТУ “ХПІ”.

Апеляційні комісії створюються для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою апеляційної комісії призначається заступник голови приймальної комісії, проректор з навчальної роботи НТУ “ХПІ”. Склад апеляційної комісії формується з числа кращих вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметних комісій, за рекомендацією Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджується ректором НТУ “ХПІ”. 

7. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до МІПО НТУ “ХПІ” особи:

яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

7.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8. Зарахування поза конкурсом

8.1. Поза конкурсом зараховуються:

- особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

- особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право;

- члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор – за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.

9. Право на першочергове зарахування

9.1. Право на першочергове зарахування до МІПО НТУ “ХПІ” мають:

особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;

9.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за послідовністю, визначеною в пункті 9.1 цих Правил.

10. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

10.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

10.2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу 9 цих Правил.

10.3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

10.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті МІПО НТУ “ХПІ”.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 10.3 цього розділу.

11. Надання рекомендацій для зарахування

11.1. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

11.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних (відбіркових) комісій МІПО НТУ “ХПІ”.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті МІПО НТУ “ХПІ”.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

12. Наказ про зарахування

12.1. Накази про зарахування на навчання до МІПО НТУ "ХПІ" видаються директором НТУ “ХПІ” на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті МІПО НТУ “ХПІ” у вигляді списку зарахованих.

12.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника.

Вступники можуть бути відраховані з МІПО НТУ “ХПІ” за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

13. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

13.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з МІПО НТУ “ХПІ”, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі.

14. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

14.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

14.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

14.3. Університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти державного бюджету за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, оприлюднюються на веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

14.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється оприлюднюється на веб-сайті НТУ “ХПІ”.

14.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту є підставою для відрахування студента.

14.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється інформаційними системами на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників.

Соцмережі


Новини та події

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди чергового випуску групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди 10-ї річниці Програми НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області, закриття групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" та відкриття нової групи за цим напрямком

 

ВИПУСК ГРУПИ

Інформація щодо випуску у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти НТУ "ХПІ" чергової групи курсів перепідготовки (підвищення кваліфікації) колишніх військовослужбовців за програмою НАТО-Україна 19.02.2019 року, м. Полтава, вул. Коваля 3, Полтавський університет економіки і торгівлі

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ відкриття курсів професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м. Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 18 січня 2019 р. 11.00 год.

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ випуску курсів професійного навчання за напрямками "Комунікаційні та інформаційні технології" та "Менеджмент та ділове адміністрування" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м.Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 28 листопада 2018 р. 13.30 год.

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ відкриття курсів професійного навчання за напрямками "Комунікаційні та інформаційні технології" та "Менеджмент та ділове адміністрування" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м.Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 20 вересня 2018 р. 12.30 год.

 

ВИПУСК ГРУПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

4 вересня 2018 року відбувся випуск групи підвищення кваліфікації безробітних за навчальною програмою «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ»

 

ЗАПУСК ГРУПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

02.08.2018 року у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" відбулося відкриття чергової групи підвищення кваліфікації за напрямком «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ»

 

ЗАПУСК ГРУПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

04.06.2018 року у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" відбулося відкриття чергової групи підвищення кваліфікації за напрямком «Створення та підтримка WEB сайтів»

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ випуску слухачів курсів професійного навчання "Сучасні технології інформаційних систем" та "Менеджмент та ділове адміністрування" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців


Пошук

Введіть ваш запит для початку пошуку.


Зворотній зв'язокВведіть цей код:
Код перевірки


Фотоархів
Дивитись архів