Головна » Слухачам » ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кафедра комп'ютерних систем та інформаційних технологій пропонує підвищення кваліфікації на короткотермінових курсах за напрямками:  

"Ком'пютерні системи та мережі"

Призначення навчання за програмою  “Ком'пютерні системи та мережі” - одержання фахівцями практичних навичок для ефективного  використання сучасних комп'ютерних технологій, оволодіння новими інформаційними технологіями, сучасними засобами обробки інформації: текстової, фінансової, графічної.

Під час вивчення курсу передбачаються лекційні (теоретичні), практичні і лабораторні заняття за комп'ютером. При цьому систематична практична робота слухачів за комп'ютером здійснюється, як при виконанні спеціально розроблених навчальних завдань, так і реальних виробничих завдань.

Основні теми, які вивчають слухачі:

 • призначення та основні складові частини персонального комп'ютера;
 • призначення операційних систем MS-DOS, Windows, UNIX та операційної оболонки FAR:
 • призначення та принципи функціювання архіваторів;
 • загальні принципи функціювання комп'ютерних вірусів та засоби захисту від них;
 • засоби проектування баз даних;
 • призначення систем управління базами даних Access;
 • створення баз даних та робота з даними.
 • призначення та основні складові частини пакета MS Office;
 • призначення та робота з текстовим редактором Word;
 • призначення та робота з системою електронних таблиць Excel;
 • призначення та робота з системою управління базами даних Access;
 • Способи побудови статичних зображень в середовищі графічних редакторів на прикладі редакторів Adobe PhotoShop та Corel Draw;
 • Способи побудови динамічних (анімованих) зображень в середовищі найбільш популярних програм-аніматорів;
 • Способи використання графічних зображень в середовищі глобальної мережі InterNet засобами мов HTML;
 • Способи вбудовування графічних зображень у документацію програм пакету MS Office;
 • призначення й принципи функціювання сучасних комунікаційних засобів;
 • робота в глобальної мережі Internet,    освоєння    сучасних гіпертекстових засобів роботи з інформацією, робота по створенню WEB - сторінки зі своїми анкетними та професійними даними.

Освоєння дисципліни “Техніка пошуку роботи” дозволяє слухачам активізувати самостійний пошук роботи, формувати навички ефективної самопрезентації, підвищення   конкурентоспроможності  на ринку праці.

 

"Створення та підтримка WEB сайтів"

Оволодіння навчальною програмою «Створення та підтримка WEB сайтів» дозволяє слухачам одержати фахівцями теоретичні та практичні навички ефективного  використання сучасних комп'ютерних технологій  побудови зображень, WEB - сайтів, мови програмування JavaScript,  та отримати навички створення додатків різних видів засобами цієї мови, використовуючи технології Jquery, AJAX.

Курс передбачає лекційні (теоретичні) і практичні заняття за комп'ютером, як під керівництвом  викладача, так і самостійно, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє придбанню практичних навичок. Практична робота слухачів за комп'ютером складається з  спеціально розроблених навчальних завдань.

У курсі розглядаються такі теми:

 • офісні системи обробки інформації,
 • створення і обробка растрових зображень,
 • створення і обробка векторних зображень,
 • створення анімованих ,
 • мова розмітки гіпертексту HTML зображень,
 • технологія CSS,
 • мова JavaScript,
 • технологія Jquery,
 • технологія AJAX,
 • редактор Dreamwaver для створення WEB-сайтів, хостінг WEB-сайтів.

Курс також передбачає вивчення дисципліни «Техніка пошуку роботи через Інтернет». Метою даного курсу є активізація самостійного пошуку роботи слухачами, формування навичок ефективної само презентації, підвищення конкурентоздатності слухачів на ринку праці. Заняття проводяться з використанням Інтернет-технологій пошуку роботи.

На реалізацію програми приділяється  500 год., з них теоретичних 140 год., практичних та лабораторних на комп'ютерах 310 год., практика складає 40 годин. На час практики слухачі отримують персональне завдання, аналізують проблему, розробляють дизайн та додатки  WEB сайтів та публікують їх. Практика проходить у комп’ютерних класах ВУЗу. Проходження практики дозволяє слухачам отримати навички виконання реальних  завдань.

Комп’ютерні навчальні класи МІПО НТУ “ХПІ” об’єднані в локальну навчальну мережу “Мережа МІПО” шляхом приєднання комп’ютерів до файлового сервера. Створена мережа дозволяю використовувати в навчальному процесі сучасне програмне забезпечення з наданням кожному користувачу додаткових ресурсів і можливостей по обробці різноманітних видів інформації, таких як текстової, графічної, фінансової.

Для підвищення якості навчального процесу під час лекційних занять використовується мультимедійний проектор.

Розрахунок навчального часу:
Слухачі освоюють у тиждень 40 годин по п'ятиденному робочому тижні. Форма навчання - денна.


Вид навчання

Строк навчання

 

годин

днів

місяців

Лекції -

140

17,50

0,80

Лабораторні заняття на ПЕОМ -

284

35,50

1,61

Практичні заняття -

26

3,25

0,15

Практика  -

40

5,00

0,23

Підготовка до ДЕК -

 

1,00

0,05

ДЕК -

 

1,00

0,05

Загальний термін навчання

 

63,25

2,89

Вимоги до освіти: В курсі підвищення кваліфікації «Створення та підтримка WEB сайтів»  беруть участь слухачі освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст.

Форма підсумкового контролю знань: На заключному етапі навчання слухачі виконують випускну роботу, яка містить рішення реальних завдань з інформаційних технологій та охоплює всі розділи програми..

Вид документа про освіту: Після освоєння дисциплін курсу та успішного захисту випускної роботи у ДЕК слухачі отримують “Свідоцтво про підвищення кваліфікації” державного зразку з курсу  «Створення та підтримка WEB сайтів».

 

"Офісне програмне забезпечення"

Вам надається можливість вивчити програмне забезпечення для створення і редагування текстових документів, електронних таблиць, набути навичок роботи з офісними програмами.

Це дозволить Вам:

 • легко і професійно виробляти підготовку та оформлення будь-яких документів, починаючи від введення тексту і закінчуючи перевіркою правопису;
 • доповнювати документи таблицями списками, анотаціями;
 • автоматично створювати зміст;
 • вставляти в текст малюнки, графіки, а також текстову і табличну інформацію, підготовлену в середовищі інших програм.

 

"Комп'ютерна графіка"

Вам надається можливість вивчити програмне забезпечення для обробки векторних і растрових графічних зображень.

У процесі навчання розглядаються:

 • Векторний графічний редактор Corel Draw;
 • Растровий графічний редактор Adobe Photoshop;
 • Редактор анімаційної графіки Adobe Image Ready;
 • Робота з оргтехнікою.

 

"Проектування баз даних"

Вам надається можливість вивчити програмне забезпечення для автоматизованого робочого місця офіс-менеджера.

Це дозволить Вам:

 • Проектувати структуру баз даних на основі СУБД Access;
 • Створювати і заповнювати даними інформаційні таблиці;
 • Проектувати і реалізовувати запити до даних;
 • Створювати форми для зручного внесення даних і звіти для формування документів будь-якої форми;
 • Реалізовувати макроси і модулі для програмування мовою Visual Basic.

 

"Технології програмування"

Хочете навчитися програмувати? Оволодіти базовими прийомами і методами?

Пропонований курс призначений для тих, хто хоче покращити свої знання в програмуванні, вирішити проблеми з навчанням, вирішувати прикладні завдання. Для цього у нас є все. Заняття проходять в невеликих групах з урахуванням індивідуального підходу до слухача. На практичних заняттях навчають надається комп'ютер з навчальними та тестовими програмами. Заняття проводять уважні і кваліфіковані викладачі. Курс розрахований на людей, що мають початкові знання комп'ютерних технологій.

 

"Об'єктно-орієнтоване програмування"

Хочете навчитися писати програми? Моделювати і реалізовувати виробничі та економічні процеси?

Пропонований курс призначений для тих, хто хоче писати програми, використовуючи сучасні підходи - об'єктно-орієнтоване програмування та системи управління базами даних. Для цього у нас є все. Заняття проходять в невеликих групах з урахуванням індивідуального підходу до слухача. На практичних заняттях навчають надається комп'ютер з навчальними та тестовими програмами. Заняття проводять уважні і кваліфіковані викладачі. Курс розрахований на людей, що мають початкові знання в програмуванні.

 

"ПЕОМ в економічних і бухгалтерських розрахунках"

Вам надається можливість вивчити ведення бухгалтерського обліку з використанням програми 1С: Бухгалтерія

У процесі навчання розглядаються:

 • Облік необоротних активів
 • Облік виробничих запасів і МБП
 • Облік реалізації продукції, робіт, послуг
 • Облік торговельних операцій
 • Облік розрахунків по заробітній платі
 • Звітна документація
 • Операційна система Windows
 • Офісне програмне забезпечення: Microsoft Word, Microsoft Excel
 • Курс бухгалтерського обліку за допомогою програми 1С: Бухгалтерія для України.

 

"Інформаційна безпека бізнесу"

Вам надається можливість отримати практичні навички використання комп'ютерних технологій для захисту інформації при веденні підприємницької діяльності.

Досліджувані дисципліни:

 • "Основи побудови комп'ютерів і комп'ютерних систем";
 • "Основи побудови операційних систем";
 • "Основи програмування на мовах С, С ++, HTML"
 • "Захист і безпека інформації в комп'ютерних і телекомунікаційних мережах та системах";
 • "Криптографія";
 • "Стеганографія";
 • "Технічні засоби захисту інформації";
 • "Конкурентна розвідка та економічна безпека"

Навчальний план


п/п
 Найменування модулів та дисциплін Кількість годин   Форма контролю
Усього В тому числі 
Лекції Практ
1 Архітектура комп'ютерів 44 22 20 залік 2
1.1 Загальна організація комп`ютера типу IBM/PC   6 4    
1.2 Принципи побудови, архітектура  та основні вузли комп`ютера    12 8    
1.3 Периферійне обладнання. Робота комп’ютера  із  зовнішніми пристроями   4 8    
2 Системне програмне забезпечення 50 18 30 іспит 2
2.1 Операційна система Windows   4 4    
2.2 Організація роботи з дисками, папками,
 файлами в програмі Провідник OC Windows
  4 8    
2.3 Інсталяція ОС Windows та іншого програмного забезпечення   6 10    
2.4 Використання службових програм  в ОС Windows   4 8    
3 Комп'ютерні мережі 26 8 16 іспит 2
3.1 Загальні відомості про комп’ютерні мережі   2      
3.2 Принципи побудови комп’ютерних мереж   2 6    
3.3 Принципи організації Internet   2 6    
3.4 Загальносистемні засоби Windows для роботи з мережними ресурсами   2 4    
4 Захист інформації в комп’ютерних системах  32 10 20 залік 2
4.1 Основи інформаційної безпеки   2 2    
4.2 Захист в комп’ютерних системах   2 8    
4.3 Захист в комп'ютерних мережах   4 6    
4.4 Захист від збоїв устаткування   2 4    
5 Організація баз даних 28 12 14 іспит 2
5.1 Основи проектування баз даних   2 2    
5.2 Створення баз даних   6 6    
5.3 Пошук інформації, робота с даними    4 6    
6 Мережні інформаційні технології 26 8 16 залік 2
6.1 Вступ у технологію створення WEB-сайтів   2 2    
6.2 Мова розмітки гіпертексту HTML   2 4    
6.3 Редактори для роботи з HTML   2 4    
6.4 Створення WEB-сайту та його публікація   2 6    
7 Основи інформаційних технологій 30 10 18 залік 2
7.1 Текстовий редактор MS Word   4 8    
7.2 Електронна таблиця  MS Excel   4 6    
7.3 Генератор презентацій MS Power Point   2 4    
8 Комп’ютерна графіка 30 12 16 залік 2
8.1 Основи  комп'ютерної графіки   2      
8.2 Створення і обробка растрових зображень   4 6    
8.3 Створення і обробка векторних зображень   4 6    
8.4 Загальні поняття та створення анімаційних об'єктів   2 4    
9 Технічна діагностика комп’ютерних  пристроїв та систем 26 8 16 залік 2
9.1 Поняття технічного контролю і діагностики, типи несправностей ПК   2      
9.2 Типи діагностичних програм ПК   2 8    
9.3 Методи контролю і діагностики  ПК   4 8    
10 Ресурси мережі Internet 22 8 12 залік 2
10.1 Основи мережі Інтернет   2      
10.2 Служба електронної пошти Internet Mail   2 4    
10.3 Служби для спілкування в реальному масштабі часу   2 4    
10.4 Служба «всесвітньої павутини» WWW   2 4    
11 Технологія працевлаштування 12 4 8    
12 Комплексний іспит 24        
Разом: 350 120 186   20

«СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ SOLIDWORKS»

 Форма навчання - очна (денна та вечірня).

Термін навчання: 1,5 місяці (3 рази на тиждень по 4 години)

Навчання на контрактній основі з фізичними та юридичними особами.

Початок навчання по мірі формування груп (орієнтовно перший тиждень кварталу).

 

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 201,
кафедра Комп’ютерних систем та інформаційних технологій

Тел.: (057) 707-62-90, (057) 707-61-79

 

E-mail: mipohpi@ukr.net

Соцмережі


Новини та події

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди випуску чергової групи професійного навчання за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди відкриття чергової групи професійного навчання за напрямком "Менеджмент та ділове адміністрування" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди відкриття чергової групи професійного навчання за напрямком "Менеджмент та ділове адміністрування" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди чергового випуску групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди 10-ї річниці Програми НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області, закриття групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" та відкриття нової групи за цим напрямком

 

ВИПУСК ГРУПИ

Інформація щодо випуску у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти НТУ "ХПІ" чергової групи курсів перепідготовки (підвищення кваліфікації) колишніх військовослужбовців за програмою НАТО-Україна 19.02.2019 року, м. Полтава, вул. Коваля 3, Полтавський університет економіки і торгівлі

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ відкриття курсів професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м. Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 18 січня 2019 р. 11.00 год.

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ випуску курсів професійного навчання за напрямками "Комунікаційні та інформаційні технології" та "Менеджмент та ділове адміністрування" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м.Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 28 листопада 2018 р. 13.30 год.

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ відкриття курсів професійного навчання за напрямками "Комунікаційні та інформаційні технології" та "Менеджмент та ділове адміністрування" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м.Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 20 вересня 2018 р. 12.30 год.

 

ВИПУСК ГРУПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

4 вересня 2018 року відбувся випуск групи підвищення кваліфікації безробітних за навчальною програмою «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ»


Пошук

Введіть ваш запит для початку пошуку.


Зворотній зв'язокВведіть цей код:
Код перевірки


Фотоархів
Дивитись архів