ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://www.mipk.kharkiv.edu/, щодо надання послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник).

1.2. Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені нижче у цій Оферті.

1.3. Даний публічний договір на надання послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 В цій Оферті наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта – справжній публічний договір надання послуг та продаж товарів.

Сайт – інтернет-сайт https://www.mipk.kharkiv.edu/, що використовується Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець використовуватиме відповідно до Договору.

Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій по 100% попередньої оплати за послуги та товари.

Виконавець – Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», в особі директора або іншої особи, яка уповноважена на підписання юридичних документів ректором Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

Договір на надання послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

План курсу – документ, що розробляється Виконавцем для кожного навчального курсу та містить перелік розділів та тем, що викладаються в рамках курсу.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цього Договору (Оферти) є надання освітніх послуг слухачам семінарів та курсів підвищення кваліфікації.

3.2. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити освітню послугу – підвищення кваліфікації. Обсяг курсу та форма навчання визначаються Планом курсу.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Надати Замовнику освітню послугу згідно навчального плану.

4.2. Забезпечити дотримання прав сторін навчального процесу відповідно до чинного законодавства.

4.3. Надати передбачені навчальним планом матеріали для  забезпечення якісного навчання у повному обсязі.

4.4. Видати сертифікат про підвищення кваліфікації.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1 Своєчасно здійснити плату за отриману освітню послугу.

5.2. Опанувати усіма видами професійної діяльності, передбаченими навчальним планом.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА РОЗГЛЯД СУПЕРЕЧОК

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

6.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

6.3. Замовник має право відмовитися від послуг, письмово повідомивши Виконавця не пізніше ніж за два тижні до надання таких послуг. При цьому Замовнику не повертаються сплачені ним кошти за послуги, що уже були надані Замовнику або були ним затверджені.

6.4. Кожна із Сторін підписання цього договору підтверджує, що на момент його підписання не належить до кола осіб, які, відповідно до законодавства України, є особами, пов’язаними з державою агресором.

6.5. Суперечки за даним договором розглядаються  шляхом переговорів. Якщо сторони не дійдуть згоди, суперечки вирішуються судом за місцем знаходження Виконавця.

6.6. Сторони звільняються від часткового чи повного невиконання зобов’язань за даним Договором внаслідок форс-мажорних обставин або дії непереборної сили. Настання форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-Промисловою палатою України.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.

7.2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.

7.3. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним у зв’язку із укладанням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

Виконавець: Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Юридична адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська 79/1, к. 216, МІПО НТУ “ХПІ” e-mail: mipo@khpi.edu.ua